Serwis drukarek Katowice, Serwis Drukarek Ruda lska

 

 

     Witamy na stronie  Najwikszego na lsku Serwisu Drukareki Laserowych, Atramentowych i ploterów

 posiadajcego midzy innymi akredytacje Firmy HP i Lexmark poparte licznymi certyfikatami.

 

    Jako Autoryzowany Partner Asseco Systems wiadczymy serwis sprztu HP, Lexmark, Oki, Printronix, Canon Epson i innych producentów.  

 

   

 Dysponujemy sporym stockiem czci serwisowych - zarówno nowych jak i uywanych w bardzo atrakcyjnych cenach.


 
Dziaamy nie tylko jako serwis ale take jako support i helpdesk telefoniczny oraz  w oparciu o umowy o outsourcing.

Serwis prowadzi naprawy dorane (klient detaliczny a take serwis wysykowy) jak i na warunkach podpisanych umów serwisowych (Outsourcing IT).

Standardowy zakres prac przy konserwacjach i przegldach okresowych drukarek:


- Drukarki laserowe

Czyszczenie zewntrzne oraz wntrza drukarki i podajników papieru.
Sprawdzenie i oczyszczenie toru przesuwu papieru.
Konserwacja, ewentualnie wymiana separatorów mechanizmu pobierania papieru.
Przegld i diagnostyka elementów grzewczych, gumowych (waki, rolki, paski)
Konserwacja elementów wspópracujcych (oyska, waki, kóka zbate, mechanika drukarki)


- Drukarki atramentowe

Czyszczenie zewntrzne oraz wntrza drukarki i podajników papieru, zwaszcza osadników.
Sprawdzenie i oczyszczenie toru przesuwu papieru.
Konserwacja, ewentualnie wymiana separatorów mechanizmu pobierania papieru.
Przegld i diagnostyka elementów gumowych (waki, rolki, paski).
Konserwacja elementów wspópracujcych (oyska, waki, kóka zbate, mechanika drukarki)
- Drukarki igowe

Czyszczenie zewntrzne oraz wntrza drukarki.
Sprawdzenie i oczyszczenie toru przesuwu papieru.
Przegld i diagnostyka elementów gumowych (waki, rolki, paski).
Czyszczenie prowadnic karetki
Konserwacja, ewentualnie wymiana elementów wspópracujcych (oyska, waki, kóka zbate, mechanika drukarki).


Diagnoz po dostarczeniu sprztu do serwisu wykonujemy nieodpatnie. Wszystkie naprawy bez wzgldu na wysoko kosztów, konsultowane s z klientem.
 
Na wykonan przez nas napraw zawsze dajemy gwarancj.


Prowadzimy sprzeda uywanych, drukarek laserowych jak i igowych oraz sprztu poleasingowego.

W staej ofercie znajduj si drukarki OKI (oki 3321, oki 321, oki 320, oki 3320), Samsung oraz HP (LJ6L, LJ6P, HP1100, HP2200). Wszystko to jest sprzt po konserwacji i wymianie zuytych podzespoów (tryby, separatory).

 

 

Na sprzt uywany, sprzedawany w naszej Firmie, dajemy gwarancj na okres od 2 miesicy do roku w zalenoci od jego rodzaju

 

 

  Regionalne Centrum Serwisowe jest pogwarancyjnym Serwisem Drukarek HP, Canona, Epsona, OKI, Printronixa, Lexmarka i inych marek.

Usugi gwarancyjne drukarek laserowych, atramentowych i ploterów wiadczymy tylko uczestniczc w projektach Asseco Systems czy innych Firm jako Autoryzowany Partner Serwisowy.

 

Poniej - zamieszczamy informacje i kontakt  w sprawie gwarancyjnych napraw drukarek, ploterów najpopularniejszych marek.

 

 

Gwarancyjny Autoryzowany Serwis Drukarek HP:   zgoszenia awarii - kliknij tutaj

Gwarancyjny Autoryzowany Serwis Drukarek Lexmarka:   strony lexmarka

Gwarancyjny Autoryzowany Serwis Drukarek Dell:   Strona serwisowa Dell

Gwarancyjny Autoryzowany Serwis Drukarek Samsung:   Strona serwisu Samsung

Gwarancyjny Autoryaowany Serwis Drukarek Canona:   Kontakt i informacje

 

 

   Mapa Strony

 

Kontakt

Serwis Laptopów

Serwis Drukarek

Wymiana Matryc

Odzyskiwanie Danych

Audyt Informatyczny

Opieka Serwisowa

Recykling

NComputing

Praca

Certyfikaty

Strona Gówna

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawy pogwarancyjne - informacje:

 

      Regulamin wiadczenia usug serwisowych przez Regionalne Centrum Serwisowe  (RCS).

 

1. Rozpoczcie usugi serwisowej jest uwarunkowane wykonaniem jednej z trzech czynnoci:
o podpisanie zlecenia serwisowego  w serwisie po dostarczeniu sprztu
o zoenie zgoszenia serwisowego drog elektroniczn - email lub formularz ze strony www
o wysyka/dostawa sprztu bezporednio do RCS przesyk kuriersk, lub poczt.
   Jest to równoznaczne z akceptacj zawartych w regulaminie warunków.

2. Zgoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnych umów serwisowych i outsourcingowych realizowane s na odrbnych warunkach zawartych w tych umowach i realizowane w pierwszej kolejnoci – pozostae w kolejnoci przyjcia.

3. Serwis lokalnie wydaje klientowi "Protokó przyjcia sprztu do serwisu" , który jest jedynym dokumentem uprawniajcym do odbioru oddanego sprztu. 

4. Przy odbiorze sprztu klient podpisuje dokument odbioru sprztu a jako pokwitowanie wykonanej naprawy otrzymuje paragon lub faktur.  Podpisanie zwróconego protokou przyjcia jest potwierdzeniem odbioru sprztu bez zastrzee co do jego stanu czy kompletnoci.

5. Diagnoza uszkodzenia i wycena naprawy zazwyczaj trwa do 48h i jest bezpatna (nie dotyczy usterek zwizanych z napraw BGA). Serwis zastrzega moliwo wyduenia diagnozy  z przyczyn losowych i niezalenych od serwisu, jak np. konieczno wykonania dugotrwaych testów.
 
6. Po akceptacji kosztów naprawy w przypadku podjcia przez serwis próby naprawy pyty gównej a w szczególnoci reballingu ukadów BGA, jeli naprawa nie zakoczy si sukcesem (uszkodzona pyta gówna)  a klient zrezygnuje z naprawy poprzez wymian pyty, pobierana jest opata w wysokoci 100z brutto.

7. Sprzt jest wydawany  klientowi osobicie lub osobie upowanionej tylko po okazaniu protokou przyjcia. Drug form wydania sprztu jest wysyka za porednictwem kuriera na wskazany adres.

8. Ryzyko uszkodzenia sprztu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Sposób pakowania powinien wykluczy moliwo uszkodzenia wynikajc ze sposobu transportu, naley te widocznie oznaczy przesyk (np. „uwaga szko”) co pozwoli na egzekwowanie ewentualnej rekompensaty z ubezpieczenia firmy kurierskiej.

9. Po otrzymaniu przesyki, naley sprawdzi stan opakowania oraz zawartoci w obecnoci kuriera. Kada przesyka powinna by oklejona na zewntrz tam zabezpieczajc. Jeeli tak nie jest, tamy s rozcite lub zerwane, oznacza to moe, e przesyka bya otwierana przez osoby nieuprawnione. Po zauwaeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania take naley rozpakowa przesyk w obecnoci kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartoci wspólnie sporzdzi stosowny protokó.

10. Sprzt do serwisu naley dostarczy bez, kabli, toreb, tacek czy innych zbdnych w procesie naprawy akcesoriów.

11. Sprzt musi by w stanie umoliwiajcym wykonanie naprawy oraz testy  – drukarki z iloci tonera/tuszu w stanie/iloci  wystarczajcej do wykonania podstawowych testów,  laptopy z dyskiem twardym i zainstalowanym systemem.  Serwis moe zada dostarczenia zasilacza w sytuacji gdy uzna za niezbdne wykonanie jego testów np. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, e moe on mie wpyw na dziaanie naprawianego urzdzenia.

12. Czas gwarancji na wymieniane czci jest okrelony w gwarancji udzielonej przez gwaranta biegnie od dnia zainstalowania danej czci w naprawianym urzdzeniu. 

13. Czas naprawy patnej jest uwarunkowany dostpnoci odpowiednich czci oryginalnych bd zamienników u dostawców.

14. O szacowanym terminie zakoczenia naprawy oraz orientacyjnej kwocie maksymalnej klient informowany jest na etapie przyjmowania sprztu – podpisujc protokó zgoszenia klient akceptuje napraw na tych warunkach i do wskazanej kwoty.

15. O zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczajcych podany limit, problemach z zamówieniem czci klient jest informowany telefonicznie lub za porednictwem poczty e-mail.

16. Nieodebrany sprzt którego naprawi si nie da lub którego naprawy np. ze wzgldu na zbyt wysoki koszt klient nie zaakceptowa, po upywie 30dni przekazany zostanie do utylizacji wyspecjalizowanemu zakadowi.

17. Za skadowanie sprztu naprawionego nie odebranego w  terminie 30 dni od daty skutecznego poinformowania o tym fakcie klienta, pobierana jest opata w wysokoci 1 % ceny usugi za kady dzie zwoki. Po upywie 60 dni sprzt zostaje przekazany do depozytu sdowego. Cakowity koszt operacji ponoszony jest przez klienta.  Serwis nie wydaje sprztu naprawionego jeli nie zostanie uiszczona zapata za usug przy okreleniu patnoci gotówk – sprzt w razie sporu niezwocznie jest przekazywany do depozytu sdowego.   (Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.)).

18. Na wykonane naprawy i usugi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 do 10 miesicy od daty dokonania wiadczenia, zalenie od rodzaju usugi i modelu naprawianego sprztu. O czasie tym klient informowany jest na etapie przyjmowania sprztu do naprawy.

Wyjtkiem s:

o naprawy sprztu po zalaniu, na które nie udzielamy gwarancji.
o naprawy pyt gównych laptopów (zwaszcza reballing i naprawy kart grafiki) gdy klient nie dostarczy oryginalnego dysku twardego wraz z uytkowanym systemem. 
o naprawy czci, których stan wskazuje na nieumiejtn prób naprawy – np. „przypiekanie” mostków, grafik przez inne serwisy nie dysponujce niezbdn technologi.

19. Gwarancj objte s wycznie elementy oraz czynnoci wyszczególnione na fakturze lub paragonie jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkow opat serwis moe udzieli gwarancji duszej ni 3 miesice co bdzie zaznaczone na dokumencie sprzeday.

20. Gwarancja na wykonane czynnoci nie obejmuje przypadków, w których dziaanie wykonanej przez serwis czynnoci przestao by skuteczne z powodów uszkodze elementów i czci nie objtych gwarancj serwisu lub jeli dziaanie to przestao by skuteczne w wyniku pojawienia lub pogbienia si wady elementów majcych wpyw na poprawno dziaania wykonanego wiadczenia serwisowego.

21. Gwarancja nie obejmuje:

- naprawy uszkodze mechanicznych, chemicznych, termicznych (zamania, zalania, klejenie itp.),
- uszkodze wynikajcych z niewaciwej eksploatacji urzdzenia, w warunkach, które nie odpowiadaj warunkom okrelonym w karcie gwarancyjnej urzdzenia,
- uszkodze powstaych na skutek niewaciwego lub niezgodnego z instrukcj uytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprztu elektronicznego a w szczególnoci wszelkich innych uszkodze powstaych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
- przypadków losowych uszkodze niezalenie od warunków eksploatacji (zalanie, przepicie),
- czci, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
- czci, których napraw podjy osoby lub podmioty nie bdce serwisem.

22.  Do naprawy gwarancyjnej sprzt klient dostarcza do serwisu na wasny koszt.

23. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za uywane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach staych innych nonikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamiciach flash przekazanych ze sprztem do naprawy.

24. Klient owiadcza, e zabezpieczy wszystkie dane i nie bdzie roci adnych praw tytuem odszkodowa za ich utrat.

25. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialnoci.

26. Naprawa w serwisie dotyczy wycznie uszkodze zgoszonych przez klienta. Jeli serwis w procesie naprawy stwierdzi inne uszkodzenia które nie s zwizane z wykonywan napraw lub nie majce na ni wpywu ani zwizku, nie bdzie o nich klienta informowa.

27. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprztu klientowi z powodu braku oryginalnych czci lub zamienników na rynku oraz innych niezalenych od serwisu czynników.
28. Serwis zastrzega sobie moliwo zwrotu klientowi nie naprawionego lub naprawionego czciowo sprztu o nieco odmiennych objawach anieli zosta przyjty. Wynika to z faktu i naprawa czci elementów o duym stopniu integracji nie jest moliwa lub nie zawsze przynosi w peni pozytywny efekt, który mona wyeliminowa tylko poprzez wymian elementu na inny sprawny, jednak nie zawsze osigalny.

29. Cena elementów i podzespoów okrelana jest na podstawie biecych cen sprzeday u dostawców i podawana jest w kwocie brutto.

30.  Naprawy serwisowe w trybie ekspresowym („od rki”) s wyczn decyzj serwisantów którzy stwierdzaj czy w danej chwili maj tak moliwo i czy dana naprawa w takim trybie jest moliwa.

31. Serwis nie zwraca wymienianych czci. Uszkodzone czci mog by zwrócone klientowi tylko jeeli wyranie to zaznaczy podczas oddawania laptopa do serwisu.

32. Serwis, w celu zabezpieczenia sprztu przed nieuprawnionym dostpem osób trzecich powodujcym utrat gwarancji stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprztu o których nie informuje klienta.  Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczajcych bd innych zabezpiecze bdzie si wizao z utrat udzielonej przez serwis gwarancji.

33. Dla staych klientów zarówno firm jak i  innych serwisów  s przewidziane stosowne rabaty ustalane indywidualnie.

34. Klient wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj przepisu kodeksu cywilnego.

36. Szczegóowy regulamin serwisu znajduje si w siedzibie firmy bd na stronach internetowych firmy.

 

Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis pogwarancyjny Drukarek Ruda lska

Serwis pogwarancyjny  Drukarek Katowice

Serwis Drukarek Chorzów

Serwis pogwarancyjny Drukarek Bytom

Serwis pogwarancyjny Drukarek Zabrze

Serwis pogwarancyjny Drukarek Siemianowice

Serwis pogwarancyjny Drukarek Jaworzno

Serwis pogwarancyjny Drukarek Dbrowa Górnicza

Serwis pogwarancyjny Drukarek Katowice

Serwis pogwarancyjnych Drukarek Sosnowiec 

 

 


HP Serwis, drukarek serwis, Serwis drukarek Katowice. Naprawa notebooków w Rudzie lskiej.

Serwis drukarek, Serwis HP i Serwis drukarek hp. drukarki HP - naprawa w Katowicach.

Naprawa drukarek hp Katowice, serwis Canona w Katowicach. Konserwacja i czyszczenie drukarek.

drukarek naprawa, lexmark naprawa. Pogwarancyjny serwis drukarek Katowice, Pogwarancyjny serwis drukarek chorzów.

 

Centrum Kompetencyjne Proximus

  Grupa RCS stawia na rozwój.   Poczylimy wic  dowiadczenie techniczne i wiedz praktyczn  Stworzylimy Centrum kompetencyjne Grupy RCS –  – Proximus sp. z o.o.  

Kursy Szkolenia na wózki widowe 

 
Konferencja Lenovo
Uczestniczymy w konferencji Lenovo. Lenovo For Those Who Do –  Technologia ThinkVantage, IdeaPad - portfolio produktowe, IdeaCentre - desktopy konsumenckie.
 
Serwis Laptopw w Szwecji

 „Sustainable business development in the Baltic Sea region” -

Wizyta studyjna – seminarium – Cluster 55 – Malmo

W dniach 7 – 9  padziernika  delegacja RCS uczestniczya w seminarium i spotkaniach roboczych z przedstawicielami organizacji i firm z Polski, Szwecji oraz Rosji.

Wicej na naszych stronach Katowickiego Serwisu Laptopów - www.katowice.serwis-laptopow.com.pl

oraz na www.serwis.laptopow.com.pl.
 
Konferencja
Uczestniczymy w konferencji Intel Microsoft Channel Conference 2012 Katowice. Wicej na http://www.serwis.laptopów.biz .
 
Wymiana i naprawa Matryc w Laptopach
Odpowiadajc na pytania klientów: Wymiana matryc w laptopach - ceny oryginalnych wraz z wymian: http://www.wymianamatryc.pl/wymiana-matryc.html 
 
RCS w Klastrze
W poowie wrzenia rudzki oddzia serwisu RCS zosta czonkiem - wspózaoycielem lskiego Klastra Multimedialnego w ramach projektu "innowacja lska".  W projekcie bierze udzia 9 wybranych firm, instytucji  i  jednostek naukowych.
 
Przeduenie promocji
Przeduamy promocj!  Usugi serwisowe serwisu laptopów w Katowicach, dla studentów bd tasze o 20% jeszcze do koca padziernika.
 
Serwis Drukarek Katowice
Serwis Drukarek w Katowicach doceniony przez Grup Sygnity. Uczestniczymy w kolejnych projektach. wicej na www.serwis.laptopow.eu . 
 
Serwis laptopw Katowice
Serwis laptopów w Katowicach wzbogacony o nowe maszyny - wicej na www.serwis.laptopow.com.pl
 
Serwis laptopow Ruda lska

Serwis Laptopów Ruda lska - sponsorujemy kolejn edycj ogólnopolskiego konkursu informatycznego.

Wicej na www.oki.edu.pl  oraz  www.serwis.laptopow.eu