Serwis laptopow Katowice
 
 

 

      Witamy na stronie  Najwikszego na lsku Serwisu Laptopów i Notebooków, posiadajcego midzy innymi akredytacje Firmy HP poparte licznymi certyfikatami.

 

 

 

      Regionalne Centrum Serwisowe prowadzi naprawy dorane jako typowy serwis laptopów  (klient detaliczny a take serwis  wysykowy) jak i na warunkach precyzowanych przez podpisane umowy serwisowe (Outsourcing IT).

 

    Nasi pracownicy posiadaj powiadczenia bezpieczestwa osobowego dostpu

do informacji o klauzuli „zastrzeone” - nie musicie si wic  Pastwo obawia o swoje dane.

 

      Dziaamy nie tylko jako serwis laptopów ale take jako support i helpdesk telefoniczny.

 

 

·             Prowadzimy serwis sprztu wikszoci firm na rynku - HP, Asus, Acer, Toshiba, Fujitsu, LG, Toshiba,  Dell i innych.  Serwis Laptopów toshiba, laptopów Lenovo i Asus wiadczymy take gwarancyjnie dla naszych Partnerów jako podwykonawcy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi.

 

·             Diagnoz po dostarczeniu sprztu do serwisu wykonujemy nieodpatnie.

·             Wszystkie naprawy bez wzgldu na wysoko kosztów, konsultowane s z klientem.

·             Przy wikszych ilociach – obligatoryjnie klient otrzymuje upusty od ceny ogólnej naprawy.

·             Na wykonan przez nas napraw zawsze dajemy gwarancj

·             Przy okazji naprawy zawsze wykonujemy konserwacj ukadu chlodzenia. 

·             Staramy si zawsze minimalizowa koszty obsugi serwisowej.

·             Prowadzimy prewencyjn akcj uwiadamiajc jak wana jest archiwizacja danych. 

·             Dysponujemy sporym stockiem czci serwisowych - zarówno nowych jak i uywanych.

·             Serwisanci posiadaj liczne certyfikaty serwisowe.

·             Prowadzimy cieki certyfikujce serwisu firm HP, Lexmark,  Lenovo, Toshiba.        

·             Klienci mog dostarcza sprzt kurierem lub osobicie.

·            

 

       Pracownicy Regionalnego Centrum Serwisowego nieodpatnie odbior od Pastwa laptopa, notebooka czy inne urzdzenie  w miastach okolicznych –  witochowice, Chorzów, Bytom, Zabrze, Gliwice, Katowice, innych. 

       Serwis ze wzgldu na ilo filii obejmuje swym zasigiem cay lsk i woj. Opolskie.  

 

 

  Jako Autoryzowany Partner Asseco Systems, Sygnity oraz Comp S.A.  wiadczymy serwis sprztu HP, Acera, Asusa, Toshiby, Lenovo, Fujitsu, Dell  i innych producentów.   Usugi te wykonujemy take na zlecenie innych ogólnopolskich Firm.

 

   

 


 

Poniej przedstawiamy przykadowe wyniki tych bada. 

rok 2011: 

 

 

serwis laptopów gwarancyjny - w jakim procencie

 

 

 Jeli s Pastwo zainteresowani naprawami gwarancyjnymi laptopów informujemy:

Regionalne Centrum Serwisowe jest pogwarancyjnym Serwisem Laptopów HP, Asus, Acer, Samsung i inych marek.

Usugi gwarancyjne marek HP, IBM czy Lenovo wiadczymy tylko uczestniczc w projektach Asseco Systems czy innych Firm jako Autoryzowany Partner Serwisowy.

 

Poniej - zamieszczamy informacje i kontakt  w sprawie gwarancyjnych napraw laptopów, notebooków najpopularniejszych marek.

 

 

Gwarancyjny Serwis Laptopów HP:   zgoszenia awarii - kliknij tutaj

Gwarancyjny Serwis Laptopów HP :   adresy i kontakty - kliknij tutaj.

Gwarancyjny Serwis Laptopów Toshiba :   polecamy Comp Safe Support

Gwarancyjny Serwis Laptopów Asus:   Strona serwisowa Asus

Gwarancyjny Serwis Laptopów Acer:   Strona serwisu laptopów Acera

Gwarancyjny serwis Laptopów Samsung:   Kontakt i informacje

 

Wicej informacji na www.serwis.laptopow.com.pl

 

Najczciej wykonywane naprawy:

 • Czyszczenia i konserwacja systemów chodzenia notebooka
 • Naprawa/wymiana inwertera
 • Reballing ukadów BGA - karty grafiki, mostki
 • Wymiana, naprawa zawiasów matryc
 • Naprawa/wymiana paneli LCD - MATRYC
 • Wymiana/naprawa gniazd zasilania
 • Naprawa uszkodzonych pyt gównych
 • Naprawy - wymiana ukadów zasilania  laptopa
 • Wymiana dysku twardego HDD
 • Odzyskiwanie danych z dysków i innych noników 
 • Wymiana past, tam termoprzewodzcych  ukadu chodzenia w notebooku
 • Optymalizacja konfiguracji systemu w celu przyspieszenia dziaania laptopa
 • Doradztwo i szkolenia

Pena specjalizacja:

 • Wymiana ukadów BGA, reballing (ukad grafiki, mostek pónocny, mostek poudniowy)
 • Wymiana gniazd procesora ( zalenie od typu ) oraz banków pamici ram
 • Naprawa ukadów zasilania, ukadów adowania
 • Naprawa zintegrowanych kart graficznych
 • Wymiana  gniazd USB, LPT, VGA
 • Wymiana ukadów scalonych
 • Wymiana wietlówek w matrycach, naprawa elektroniki matryc
 • Wymiana matrycy w laptopie
 • Wymiana napdów
 • Wymiana lub naprawa tam matrycy
 • Wymiana lub Naprawa inwerterów 

 

 

Naprawy pogwarancyjne - informacje:

 

      Regulamin wiadczenia usug serwisowych przez Regionalne Centrum Serwisowe  (RCS).

 

1. Rozpoczcie usugi serwisowej jest uwarunkowane wykonaniem jednej z trzech czynnoci:
o podpisanie zlecenia serwisowego  w serwisie po dostarczeniu sprztu
o zoenie zgoszenia serwisowego drog elektroniczn - email lub formularz ze strony www
o wysyka/dostawa sprztu bezporednio do RCS przesyk kuriersk, lub poczt.
   Jest to równoznaczne z akceptacj zawartych w regulaminie warunków.

2. Zgoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnych umów serwisowych i outsourcingowych realizowane s na odrbnych warunkach zawartych w tych umowach i realizowane w pierwszej kolejnoci – pozostae w kolejnoci przyjcia.

3. Serwis lokalnie wydaje klientowi "Protokó przyjcia sprztu do serwisu" , który jest jedynym dokumentem uprawniajcym do odbioru oddanego sprztu. 

4. Przy odbiorze sprztu klient podpisuje dokument odbioru sprztu a jako pokwitowanie wykonanej naprawy otrzymuje paragon lub faktur.  Podpisanie zwróconego protokou przyjcia jest potwierdzeniem odbioru sprztu bez zastrzee co do jego stanu czy kompletnoci.

5. Diagnoza uszkodzenia i wycena naprawy zazwyczaj trwa do 48h i jest bezpatna (nie dotyczy usterek zwizanych z napraw BGA). Serwis zastrzega moliwo wyduenia diagnozy  z przyczyn losowych i niezalenych od serwisu, jak np. konieczno wykonania dugotrwaych testów.
 
6. Po akceptacji kosztów naprawy w przypadku podjcia przez serwis próby naprawy pyty gównej a w szczególnoci reballingu ukadów BGA, jeli naprawa nie zakoczy si sukcesem (uszkodzona pyta gówna)  a klient zrezygnuje z naprawy poprzez wymian pyty, pobierana jest opata w wysokoci 100z brutto.

7. Sprzt jest wydawany  klientowi osobicie lub osobie upowanionej tylko po okazaniu protokou przyjcia. Drug form wydania sprztu jest wysyka za porednictwem kuriera na wskazany adres.

8. Ryzyko uszkodzenia sprztu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Sposób pakowania powinien wykluczy moliwo uszkodzenia wynikajc ze sposobu transportu, naley te widocznie oznaczy przesyk (np. „uwaga szko”) co pozwoli na egzekwowanie ewentualnej rekompensaty z ubezpieczenia firmy kurierskiej.

9. Po otrzymaniu przesyki, naley sprawdzi stan opakowania oraz zawartoci w obecnoci kuriera. Kada przesyka powinna by oklejona na zewntrz tam zabezpieczajc. Jeeli tak nie jest, tamy s rozcite lub zerwane, oznacza to moe, e przesyka bya otwierana przez osoby nieuprawnione. Po zauwaeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania take naley rozpakowa przesyk w obecnoci kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartoci wspólnie sporzdzi stosowny protokó.

10. Sprzt do serwisu naley dostarczy bez, kabli, toreb, tacek czy innych zbdnych w procesie naprawy akcesoriów.

11. Sprzt musi by w stanie umoliwiajcym wykonanie naprawy oraz testy  – drukarki z iloci tonera/tuszu w stanie/iloci  wystarczajcej do wykonania podstawowych testów,  laptopy z dyskiem twardym i zainstalowanym systemem.  Serwis moe zada dostarczenia zasilacza w sytuacji gdy uzna za niezbdne wykonanie jego testów np. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, e moe on mie wpyw na dziaanie naprawianego urzdzenia.

12. Czas gwarancji na wymieniane czci jest okrelony w gwarancji udzielonej przez gwaranta biegnie od dnia zainstalowania danej czci w naprawianym urzdzeniu. 

13. Czas naprawy patnej jest uwarunkowany dostpnoci odpowiednich czci oryginalnych bd zamienników u dostawców.

14. O szacowanym terminie zakoczenia naprawy oraz orientacyjnej kwocie maksymalnej klient informowany jest na etapie przyjmowania sprztu – podpisujc protokó zgoszenia klient akceptuje napraw na tych warunkach i do wskazanej kwoty.

15. O zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczajcych podany limit, problemach z zamówieniem czci klient jest informowany telefonicznie lub za porednictwem poczty e-mail.

16. Nieodebrany sprzt którego naprawi si nie da lub którego naprawy np. ze wzgldu na zbyt wysoki koszt klient nie zaakceptowa, po upywie 30dni przekazany zostanie do utylizacji wyspecjalizowanemu zakadowi.

17. Za skadowanie sprztu naprawionego nie odebranego w  terminie 30 dni od daty skutecznego poinformowania o tym fakcie klienta, pobierana jest opata w wysokoci 1 % ceny usugi za kady dzie zwoki. Po upywie 60 dni sprzt zostaje przekazany do depozytu sdowego. Cakowity koszt operacji ponoszony jest przez klienta.  Serwis nie wydaje sprztu naprawionego jeli nie zostanie uiszczona zapata za usug przy okreleniu patnoci gotówk – sprzt w razie sporu niezwocznie jest przekazywany do depozytu sdowego.   (Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.)).

18. Na wykonane naprawy i usugi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 do 10 miesicy od daty dokonania wiadczenia, zalenie od rodzaju usugi i modelu naprawianego sprztu. O czasie tym klient informowany jest na etapie przyjmowania sprztu do naprawy.

Wyjtkiem s:

o naprawy sprztu po zalaniu, na które nie udzielamy gwarancji.
o naprawy pyt gównych laptopów (zwaszcza reballing i naprawy kart grafiki) gdy klient nie dostarczy oryginalnego dysku twardego wraz z uytkowanym systemem. 
o naprawy czci, których stan wskazuje na nieumiejtn prób naprawy – np. „przypiekanie” mostków, grafik przez inne serwisy nie dysponujce niezbdn technologi.

19. Gwarancj objte s wycznie elementy oraz czynnoci wyszczególnione na fakturze lub paragonie jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkow opat serwis moe udzieli gwarancji duszej ni 3 miesice co bdzie zaznaczone na dokumencie sprzeday.

20. Gwarancja na wykonane czynnoci nie obejmuje przypadków, w których dziaanie wykonanej przez serwis czynnoci przestao by skuteczne z powodów uszkodze elementów i czci nie objtych gwarancj serwisu lub jeli dziaanie to przestao by skuteczne w wyniku pojawienia lub pogbienia si wady elementów majcych wpyw na poprawno dziaania wykonanego wiadczenia serwisowego.

21. Gwarancja nie obejmuje:

- naprawy uszkodze mechanicznych, chemicznych, termicznych (zamania, zalania, klejenie itp.),
- uszkodze wynikajcych z niewaciwej eksploatacji urzdzenia, w warunkach, które nie odpowiadaj warunkom okrelonym w karcie gwarancyjnej urzdzenia,
- uszkodze powstaych na skutek niewaciwego lub niezgodnego z instrukcj uytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprztu elektronicznego a w szczególnoci wszelkich innych uszkodze powstaych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
- przypadków losowych uszkodze niezalenie od warunków eksploatacji (zalanie, przepicie),
- czci, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
- czci, których napraw podjy osoby lub podmioty nie bdce serwisem.

22.  Do naprawy gwarancyjnej sprzt klient dostarcza do serwisu na wasny koszt.

23. Serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za uywane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach staych innych nonikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamiciach flash przekazanych ze sprztem do naprawy.

24. Klient owiadcza, e zabezpieczy wszystkie dane i nie bdzie roci adnych praw tytuem odszkodowa za ich utrat.

25. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialnoci.

26. Naprawa w serwisie dotyczy wycznie uszkodze zgoszonych przez klienta. Jeli serwis w procesie naprawy stwierdzi inne uszkodzenia które nie s zwizane z wykonywan napraw lub nie majce na ni wpywu ani zwizku, nie bdzie o nich klienta informowa.

27. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprztu klientowi z powodu braku oryginalnych czci lub zamienników na rynku oraz innych niezalenych od serwisu czynników.
28. Serwis zastrzega sobie moliwo zwrotu klientowi nie naprawionego lub naprawionego czciowo sprztu o nieco odmiennych objawach anieli zosta przyjty. Wynika to z faktu i naprawa czci elementów o duym stopniu integracji nie jest moliwa lub nie zawsze przynosi w peni pozytywny efekt, który mona wyeliminowa tylko poprzez wymian elementu na inny sprawny, jednak nie zawsze osigalny.

29. Cena elementów i podzespoów okrelana jest na podstawie biecych cen sprzeday u dostawców i podawana jest w kwocie brutto.

30.  Naprawy serwisowe w trybie ekspresowym („od rki”) s wyczn decyzj serwisantów którzy stwierdzaj czy w danej chwili maj tak moliwo i czy dana naprawa w takim trybie jest moliwa.

31. Serwis nie zwraca wymienianych czci. Uszkodzone czci mog by zwrócone klientowi tylko jeeli wyranie to zaznaczy podczas oddawania laptopa do serwisu.

32. Serwis, w celu zabezpieczenia sprztu przed nieuprawnionym dostpem osób trzecich powodujcym utrat gwarancji stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprztu o których nie informuje klienta.  Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczajcych bd innych zabezpiecze bdzie si wizao z utrat udzielonej przez serwis gwarancji.

33. Dla staych klientów zarówno firm jak i  innych serwisów  s przewidziane stosowne rabaty ustalane indywidualnie.

34. Klient wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustaw z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj przepisu kodeksu cywilnego.

36. Szczegóowy regulamin serwisu znajduje si w siedzibie firmy bd na stronach internetowych firmy.

 

Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postpowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z pón. zm.).

 

 

 

   Mapa Strony

 

Kontakt

Serwis Laptopów

Serwis Drukarek

Wymiana Matryc

Odzyskiwanie Danych

Audyt Informatyczny

Opieka Serwisowa

Recykling

NComputing

Praca

Certyfikaty

Strona Gówna

Kontakt

Serwis Toshiba

Serwis HP

Serwis Laptopow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis pogwarancyjny laptopów Ruda lska

Serwis pogwarancyjny laptopów Katowice

Serwis pogwarancyjny laptopów Zabrze

Serwis pogwarancyjny laptopów Bytom

Serwis pogwarancyjny laptopów Sosnowiec

Serwis pogwarancyjny laptopów Chorzów

Serwis pogwarancyjny laptopów Mysowice 

Serwis pogwarancyjny laptopów Katowice 

Serwis pogwarancyjny laptopów lsk 

 

 

 

 

HP Serwis, Laptopow serwis, Serwis Laptopów Katowice. Naprawa notebooków w Rudzie lskiej.

Serwis Laptopow, Serwis HP i Serwis laptopów hp. Laptopy HP - naprawa w Katowicach.

Naprawa laptopów hp Katowice, serwis Toshiby w Katowicach. Konserwacja i czyszczenie laptopow.

Laptopow naprawa, Toshiba naprawa. Pogwarancyjny serwis laptopów Katowice, Pogwarancyjny serwis Laptopów chorzów.

 

 

                                                                             Serwis Laptopow

 

Centrum Kompetencyjne Proximus

  Grupa RCS stawia na rozwój.   Poczylimy wic  dowiadczenie techniczne i wiedz praktyczn  Stworzylimy Centrum kompetencyjne Grupy RCS –  – Proximus sp. z o.o.  

Kursy Szkolenia na wózki widowe 

 
Konferencja Lenovo
Uczestniczymy w konferencji Lenovo. Lenovo For Those Who Do –  Technologia ThinkVantage, IdeaPad - portfolio produktowe, IdeaCentre - desktopy konsumenckie.
 
Serwis Laptopw w Szwecji

 „Sustainable business development in the Baltic Sea region” -

Wizyta studyjna – seminarium – Cluster 55 – Malmo

W dniach 7 – 9  padziernika  delegacja RCS uczestniczya w seminarium i spotkaniach roboczych z przedstawicielami organizacji i firm z Polski, Szwecji oraz Rosji.

Wicej na naszych stronach Katowickiego Serwisu Laptopów - www.katowice.serwis-laptopow.com.pl

oraz na www.serwis.laptopow.com.pl.
 
Konferencja
Uczestniczymy w konferencji Intel Microsoft Channel Conference 2012 Katowice. Wicej na http://www.serwis.laptopów.biz .
 
Wymiana i naprawa Matryc w Laptopach
Odpowiadajc na pytania klientów: Wymiana matryc w laptopach - ceny oryginalnych wraz z wymian: http://www.wymianamatryc.pl/wymiana-matryc.html 
 
RCS w Klastrze
W poowie wrzenia rudzki oddzia serwisu RCS zosta czonkiem - wspózaoycielem lskiego Klastra Multimedialnego w ramach projektu "innowacja lska".  W projekcie bierze udzia 9 wybranych firm, instytucji  i  jednostek naukowych.
 
Przeduenie promocji
Przeduamy promocj!  Usugi serwisowe serwisu laptopów w Katowicach, dla studentów bd tasze o 20% jeszcze do koca padziernika.
 
Serwis Drukarek Katowice
Serwis Drukarek w Katowicach doceniony przez Grup Sygnity. Uczestniczymy w kolejnych projektach. wicej na www.serwis.laptopow.eu . 
 
Serwis laptopw Katowice
Serwis laptopów w Katowicach wzbogacony o nowe maszyny - wicej na www.serwis.laptopow.com.pl
 
Serwis laptopow Ruda lska

Serwis Laptopów Ruda lska - sponsorujemy kolejn edycj ogólnopolskiego konkursu informatycznego.

Wicej na www.oki.edu.pl  oraz  www.serwis.laptopow.eu